behappy

تکنیکهای شاد بودن

شانه هایتان را از حالت خمیده در آورده راست نگه دارید.

یک نفس عمیق کشیده و برای چند ثانیه آن را نگه دارید و سپس بازدم عمیق انجام دهید.

در طول روز در مقابل آیینه بایستید و لبخند بزنید.

در هنگام انجام کارهایتان خود را تشویق کنید و به خود پاداش بدهید.

در طول روز از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنید(من خوشبختم، من خوشحالم، من موفق هستم…).

همواره به چیزهایی فکر کنید که دوست دارید برایتان اتفاق بیافتد .

از داشته هایتان قدردانی کنید.

در لحظه باشید.